Размер шрифта:aaa
Цвет сайтаaaa
обычная версия сайта

        

2021 ГОД

КАРТА БРЕНДОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


13 МАРТА МАСЛЕНИЦА (Гродненский район, д. Житомля)

Масленица – один из самых любимых народных праздников. 13 марта народными гуляниями, весельем и угощением по традиции будет отмечаться Масленица в д.Житомля. На площадке возле Житомлянского дома фольклора жителей и гостей праздника ждут театрализованное представление, концерт артистов и коллективов любительского творчества Гродненского района, а также веселые конкурсы со всевозможными призами. Но самое главное – все без исключения получат заряд хорошего настроения, смогут отведать горячие блины, травяной ароматный чай и купить на память сувениры.

Тел.: +375 152 773221, +375 152 663795, Житомлянский дом фольклора филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

13 САКАВІКА (Гродзенскі раён, в. Жытомля)

Масленіца – адно з самых любімых народных святаў. 13 сакавіка народнымі гуляннямі, весялосцю і пачастункам па традыцыі будзе адзначацца Масленіца ў в.Жытомля. На пляцоўцы каля Жытамлянскага дому фальклору жыхароў і гасцей свята чакаюць тэатралізаванае прадстаўленне, канцэрт артыстаў Гродзенскага раёна, а таксама вясёлыя конкурсы з разнастайнымі прызамі. Але самае галоўнае – усе без выключэння атрымаюць зарад добрага настрою, змогуць пакаштаваць гарачыя бліны, травяной духмяны чай і купіць на памяць сувеніры.

Тэл.: +375 152 773221, +375 152 663795, Жытамлянскі дом фальклору філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

FEBRUARY, 13 MARCH (Grodno district, village of Zhitomlya)

Shrovetide is one of the most beloved national holidays. On Мarch 13, according to tradition, Maslenitsa in the village of Zhitomlya will be celebrated with folk festivals, fun and refreshments. On the site near the Zhitomlya house of folklore, residents and guests of the holiday are expected to see a theatrical performance, a concert of amateur groups of artists of the Grodno district, as well as fun contests with all kinds of prizes. But the most important thing is that without exception everyone will get a boost of good mood, they can taste hot pancakes, herbal aromatic tea and buy souvenirs from memory.

Phone: +375 152 773221, +375 152 663795, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”, branch Zhitomlya house of folklore

 

5 МАРТА РАЙОННОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ЖЕНЩИН (Гродненский район, г.Скидель)

Традиционно в Обуховском центре культуры состоится районное праздничное мероприятие, посвященное Дню женщин. В фойе центра культуры праздничное настроение гостям создаст оркестр народных инструментов ГУО «Обуховская детская школа искусств».

На протяжении всего мероприятия виновниц торжества ждет множество эмоций, впечатлений и сюрпризов. Мы уверены, что благодаря этому, прекрасный, весенний день останется в их памяти надолго.

Тел.: +375 152 773221, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

5 САКАВІКА РАЁННАЕ СВЯТОЧНАЕ МЕРАПРЫЕМСТВА, ПРЫСВЕЧАНАЕ ДНЮ ЖАНЧЫН (Гродзенскі раён, г. Скідзель)

Традыцыйна ў Абухаўскім цэнтры культуры адбудзецца раённае святочнае мерапрыемства, прысвечанае Дню жанчын. У фае цэнтра культуры святочны настрой гасцям створыць аркестр народных інструментаў ДУА “Абухаўская дзіцячая школа мастацтваў”.

На працягу ўсяго мерапрыемства вінаватых імпрэзы чакае мноства эмоцый, уражанняў і сюрпрызаў. Мы ўпэўненыя, што дзякуючы гэтаму, выдатны, вясновы дзень застанецца ў іх памяці надоўга.

Тэл.: +375 152 773221, дзяржаўная ўстанова культуры «Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр».

5TH OF MARCH DISTRICT FESTIVE EVENT DEDICATED TO WOMEN'S DAY (Grodno region, g. Skidel)

Traditionally, a regional festive event dedicated to Women's Day will take place in the Obukhov Culture Center. In the lobby of the cultural center, the guests will be in a festive mood by the folk instruments orchestra of the Obukhov Children's Art School.

Throughout the event, the heroes of the occasion will have a lot of emotions, impressions and surprises. We are sure that thanks to this, a beautiful spring day will remain in their memory for a long time.

Phone: +375 152 773221, state cultural institution "Grodno regional cultural and information center".

 

15 МАРТА ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (Гродненский район)

На праздничном мероприятии примут участие почетные гости. В торжественной обстановке именно они вручат самый главный документ каждого гражданина нашей страны – паспорт – лучшим школьникам Гродненского района: отличникам учебы, призерам олимпиад, активистам общественных движений.

Продолжением станет праздничный концерт, в котором примут участие лучшие артисты Гродненского района: эстрадные исполнители и танцевальные коллективы.

Тел.: +375 152 773221, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

15 САКАВІКА РАЁННАЕ СВЯТОЧНАЕ МЕРАПРЫЕМСТВА, ПРЫСВЕЧАНАЕ ДНЮ КАНСТЫТУЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ (Гродзенскі раён)

На святочным мерапрыемстве прымуць удзел ганаровыя госці. Ва ўрачыстай абстаноўцы менавіта яны ўручаць самы галоўны дакумент кожнага грамадзяніна нашай краіны - пашпарт - лепшым школьнікам Гродзенскага раёна: выдатнікам вучобы, прызёрам алімпіяд, актывістам грамадскіх рухаў.

Працягам мерапрыемства стане святочны канцэрт, у якім прымуць удзел лепшыя артысты Гродзенскага раёна.

Тэл.: +375 152 773221, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

MARCH 15 CONSTITUTION DAY OF THE REPUBLIC OF BELARUS (Grodno district)

At the festive event honored guests will take part. In a festive atmosphere, it is they who will hand over the most important document of every citizen of our country - a passport - to the best students of the Grodno region: excellent students, prize-winners of olympiads, activists of social movements.

The festive concert will continue, in which the best artists of the Grodno district will take part: pop singers and dance groups.

Phone: +375 152 773221, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”.

 

19 МАРТА РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЗOЛОТОЕ ПОКОЛЕНИЕ» СРЕДИ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА (Гродненский район, аг. Путришки)

19 марта в Путришковском центре культуры состоится фестиваль-конкурс любительского творчества среди людей пожилого возраста «Золотое поколение».   Конкурс талантов и открытий станет основой всего мероприятия. Участники будут петь, танцевать, читать стихи, играть на музыкальных инструментах, а может и то, и другое и третье одновременно.

По праву фестиваль-конкурс «Золотое поколение» можно назвать самым загадочным и непредсказуемым. Если вы обладаете любознательностью, готовы открывать новое и идти вперед, вам точно стоит посетить этот праздник творчества, позитива и ярких впечатлений!

Тел.: +375 152 773221, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

19 САКАВІКА РАЁННЫ ФЕСТЫВАЛЬ-КОНКУРС АМАТАРСКАЙ ТВОРЧАСЦІ “ЗАЛАТОЕ ПАКАЛЕННЕ” СЯРОД ЛЮДЗЕЙ СТАЛАГА ЎЗРОСТУ (Гродзенскі раён, аг. Путрышкі)

19 сакавіка ў Путрышкаўскім цэнтры культуры адбудзецца фестываль-конкурс аматарскай творчасці сярод людзей сталага ўзросту «Залатое пакаленне». Конкурс талентаў і адкрыццяў стане асновай усяго мерапрыемства. Удзельнікі будуць спяваць, танцаваць, чытаць вершы, гуляць на музычных інструментах, а можа і тое, і іншае і трэцяе адначасова.

Па праву фестываль-конкурс “Залатое пакаленне” можна назваць самым загадкавым і непрадказальным. Калі вы валодаеце дапытлівасцю, гатовыя адкрываць новае і ісці наперад, вам дакладна варта наведаць гэтае свята творчасці, пазітыву і яркіх уражанняў!

Тэл.: +375 152 773221, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

19 MARCH REGIONAL FESTIVAL-COMPETITION OF AMATEUR CREATIVITY "GOLDEN GENERATION" AMONG THE ELDERLY (Grodno region, village Putrishki)

On March 19, in the Putrishkovsky cultural center, the festival-competition of amateur art among the elderly "Golden Generation" will be held for the second time. The talent and discovery competition will be the backbone of the entire event. Participants will sing, dance, read poetry, play musical instruments, or maybe both at the same time.

By right, the festival-competition "Golden Generation" can be called the most mysterious and unpredictable. If you have curiosity, are ready to discover new things and go forward, you should definitely visit this holiday of creativity, positiveness and vivid impressions!

Phone: +375 152 773221, state cultural institution "Grodno regional cultural and information center".

31 МАРТА IV ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ДЕТСКОГО ЭСТРАДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ВЯСЁЛКА ТАЛЕНТАЎ» (Гродненский район, аг. Озёры)

31 марта в Озерском центре культуры пройдет IV фестиваль-конкурс детского эстрадного творчества «Вясёлка талентаў».  В конкурсе будут состязаться все детские творческие коллективы Гродненского района и не только. Те, кто не представляет своей жизни без творчества, те, кто любит петь и днем, и ночью, те, кто постоянно совершенствуется и стремится к успеху приглашаются к участию в фестивале-конкурсе. Давайте вместе покорять новые вершины в творчестве. Ждем вас!

Тел.: +375 152 773221, 80152 931493, Озерский центр культуры филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр». 

31 САКАВІКА IV ФЕСТЫВАЛЬ-КОНКУРС ДЗІЦЯЧАЙ ЭСТРАДНАЙ ТВОРЧАСЦІ “ВЯСЁЛКА ТАЛЕНТАЎ” (Гродзенскі раён, аг. Азёры)

31 сакавіка ў Азёрскім цэнтры культуры пройдзе IV фестываль-конкурс дзіцячай эстраднай творчасці “Вясёлка талентаў”. У конкурсе будуць змагацца ўсе дзіцячыя творчыя калектывы Гродзенскага раёна і не толькі. Тыя, хто не ўяўляе свайго жыцця без творчасці, тыя, хто любіць спяваць і днём, і ноччу, тыя, хто пастаянна ўдасканальваецца і імкнецца да поспеху запрашаюцца да ўдзелу ў фестывалі-конкурсе. Давайце разам пакараць новыя вяршыні ў творчасці. Чакаем вас!

Тэл.: +375 152 773221, +375 152 931493, Азёрскі цэнтр культуры філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

MARCH 31 IV FESTIVAL-COMPETITION OF CHILDREN'S POP ART “RAINBOW OF TALENTS” (Grodno region, Ozyory village)

On March 31, the Ozersky Cultural Center will host the IV festival-competition of children's pop art "Rainbow of Talents". All children's creative groups of the Grodno region and not only will compete in the competition. Those who do not imagine their lives without creativity, those who like to sing day and night, those who are constantly improving and striving for success are invited to participate in the festival-competition. Let's conquer new heights in creativity together. We are waiting for you!

Phone: +375 152 773221, 80152 931493, Ozersky center of culture branch of the state institution of culture "Grodno regional cultural and information center".

 

19 МАРТА ОБРЯД ПЕРВОЙ БОРОЗДЫ (Гродненский район, аг.Свислочь)

В агрогородке Свислочь 19 марта состоится обряд первой борозды. Праздник начнется с красочного шествия, в котором примут участие руководство, работники СПК «Свислочь», а также местные жители и гости агрогородка. Чтобы ничего не мешало сделать хорошие борозды, в первую очередь «задобрят» свежим хлебом пахаря, а первое освященное зерно, по традиции, засыплет председатель СПК «Свислочь». Следом за ним делянку будут засевать дети. В необычном обряде примут участие все гости, а также фольклорный коллектив.

Тел.: +375 152 919574, Квасовский центр культуры и развития народного творчества филиал государственного учреждения культуры “Гродненский районный культурно-информационный центр”.

19 САКАВІКА АБРАД ПЕРШАЙ БАРАЗНЫ (Гродзенскі раён, аг.Свислочь)

У аграгарадку Свіслач 19 сакавіка адбудзецца абрад першай баразны. Свята пачнецца з шэсця, у якім возьмуць удзел кіраўніцтва, работнікі СПК “Свіслач”, а таксама мясцовыя жыхары і госці аграгарадка. Каб нічога не перашкаджала зрабіць добрыя разоры, у першую чаргу “залагодзіць” свежым хлебам аратага, а першае асвячонае зерне, па традыцыі, засыпле старшыня СВК “Свіслач”. Следам за ім дзялянку будуць засяваць дзеці. У незвычайным абрадзе прымуць удзел усе госці, а таксама фальклорны калектыў.

Тэл.: +375 152 919574, Квасоўскі цэнтр культуры і развіцця народнай творчасці філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

MARCH, 19 RITE OF THE FIRST FURROW (Grodno district, ag. Svisloch)

The ceremony of the first furrow will take place in the ag. Svisloch on March 19. The holiday will begin with a colorful procession, which will be attended by management, employees of the agricultural production cooperative «Svisloch», as well as local residents and guests of the agro-town. So that nothing would interfere with making good furrows, they will first of all be «coaxed» with fresh plowman bread, and the first blessed grain, according to tradition, will be covered by the chairman of the agricultural production cooperative «Svisloch». Children will sow the plot after it. All the guests will take part in the unusual ceremony, as well as the folk group.

Phone: +375 152 919574, Kvasovsky center of culture and development of folk art.

 

2 АПРЕЛЯ VI ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «ШАНС» (Гродненский район, аг. Поречье)

2 апреля в агрогородке Поречье состоится VI открытый региональный фестиваль-конкурс «Шанс». Уже в шестой раз Поречская детская музыкальная школа искусств соберет у себя в гостях участников со всей Беларуси. Каждый год конкурс расширяет свои горизонты, и этот раз не будет исключением – гордятся организаторы.

Уникальность «Шанса» в том, что конкурсная программа исполняется под фонограмму «-1». Откроет его выступление образцового духового оркестра Поречской ДМШИ, а напутственные слова скажут члены жюри – мэтры и виртуозы музыкального искусства. После конкурсных прослушиваний, будут определены победители конкурса, которые продемонстрируют своё мастерство на заключительном гала-концерте.

Тел.: +375 152 993243, ГУО «Поречская детская музыкальная школа искусств».

2 КРАСАВІКА VI АДКРЫТЫ РЭГІЯНАЛЬНЫ ФЕСТЫВАЛЬ-КОНКУРС ШАНС (Гродзенскі раён, аг. Парэчча)

2 красавіка ў аграгарадку Парэчча адбудзецца VI адкрыты рэгіянальны фестываль-конкурс “Шанс”. Ужо ў шосты раз Парэцкая дзіцячая музычная школа мастацтваў збярэ ў сябе ў гасцях удзельнікаў з усёй Беларусі. Кожны год конкурс пашырае свае гарызонты, і гэты раз не будзе выключэннем - ганарацца арганізатары.

Унікальнасць “Шанса” у тым, што конкурсная праграма спаўняецца пад фанаграму “-1”. Адкрые яго выступленне ўзорнага духавога аркестра Парэцкай ДМШМ, а на дарогу словы скажуць члены журы – мэтры і віртуозы музычнага мастацтва. Пасля конкурсных праслухоўванняў, будуць вызначаны пераможцы конкурсу, якія прадэманструюць сваё майстэрства на заключным гала-канцэрце.

Тэл.: +375 152 993243, ДУА “Парэцкая дзіцячая музычная школа мастацтваў”.

APRIL VI OPEN REGIONAL FESTIVAL-COMPETITION “CHANCE (Grodno district, ag. Porechye)

The VІ open regional festival-competition "Chance" will be held April 2 in the ag. Porechye. The Porechskaya children's music school of arts will bring together participants from all over Belarus for the fifth time. Every year the competition expands its horizons, and this time will not be an exception - the organizers are proud.

The uniqueness of “Chance” is that the competitive program is performed under the phonogram “-1”. His performance will be opened by the exemplary brass band of the Porechskaya children’s music school of art, and the jury members - masters and virtuosos of musical art will say parting words. The winners of the competition will be determined after the competitive auditions who will demonstrate their skills at the final gala concert.

Phone: +375 152 993243, state educational institution “Porechskaya children’s music school of art”.

 

11 АПРЕЛЯ ПРАЗДНИК ПИСАНКИ (Гродненский район г.п. Сопоцкин)

В городском поселке Сопоцкин в пятый раз пройдет Праздник писанки, который стал брендом и визитной карточкой местечка. Гости праздника смогут посетить музей писанки, в котором собрано более 1100 яиц, декорированных в самых разных техниках, поучаствовать в мастер-классе по росписи пасхальных яиц. 

На протяжении всего дня праздничное настроение гостям создадут творческие коллективы Гродненского района. Веселья хватит всем! Ждем всех интересующихся, любознательных и активных для веселого и полезного времяпровождения!

Тел.: +375 152 77 32 21, +375 152 992309, Сопоцкинский культурно-туристический центр филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

11 КРАСАВІКА СВЯТА ПІСАНКІ (Гродзенскі раён, г.п. Сапоцкін)

У гарадскім пасёлку Сапоцкін у пяты раз пройдзе Свята пісанкі, якое стала брэндам і візітнай карткай мястэчка. Госці свята змогуць наведаць музей пісанкі, у якім сабрана больш за 1100 яек, паўдзельнічаць у майстар-класе па роспісу велікодных яек.

На працягу ўсяго дня святочны настрой гасцям створаць творчыя калектывы Гродзенскага раёна. Весялосці хопіць усім! Чакаем усіх, хто цікавіцца, дапытлівых і актыўных для вясёлага і карыснага правядзення часу!

Тэл.: +375 152 77 32 21, +375 152 992309, Сапоцкінскі культурна-турыстычны цэнтр філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

APRIL 11 PYSANKA HOLIDAY (Grodno district, Sopotskin)

The Pysanka holiday will be held for the fifth time in the urban village of Sopotskin, which has become the brand and hallmark of the town. Guests of the holiday will be able to visit the Pysanka Museum, which has collected more than 1100 eggs decorated in various techniques, to participate in a workshop on painting Easter eggs.

Throughout the day, the festive mood of the guests will be created by creative teams of the Grodno region. The program promises to be rich and interesting. Enough for everyone! We are waiting for everyone interested and interesting, curious and active for a fun and useful pastime!

Phone: +375 152 720739, +375 152 992309, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”, Sopotskinsky cultural and tourist center.

 

9 МАЯ РАЙОННОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (Гродненский район, г. Скидель)

Один из главных праздников Республики Беларусь – День Победы ознаменуется массовым мероприятием в городе Скиделе.

В старом парке пройдет торжественный театрализованный митинг «Великая слава, героям павшим!». К братской могиле погибших в годы Великой Отечественной войны пройдут спортивно-молодежное шествие и шествие представителей предприятий и организаций Гродненского района «Беларусь помнит».

Читать о войне, говорить о ней, показывать, петь и рисовать можно будет на фестивале военной книги, выставках рисунков, интерактивных экспозициях и фотозонах, в интерактивном музыкальном парке, отведать солдатской каши, окунуться в атмосферу военного лихолетья.

Возможность объединиться всем гостям праздника будет представлена в массовом исполнении песен «Катюша» и «День Победы». На протяжении всего дня главная сценическая площадка не будет молчать ни минуты, ведь коллективы любительского творчества Гродненского района и приглашенные артисты будут петь о том, что помнят, гордятся и живут с благодарностью в сердце каждому четвертому…

Тел.: +375 152 723145, +375 152 773221 государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

9 МАЯ РАЁННАЕ СВЯТОЧНАЕ МЕРАПРЫЕМСТВА ДА ДНЯ ПЕРАМОГІ Ў ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЕ (Гродзенскі раён, г. Скідзель)

Адзін з галоўных святаў Рэспублікі Беларусь - Дзень Перамогі адзначыцца масавым мерапрыемствам у горадзе Скідзелі.

У старым парку пройдзе ўрачысты тэатралізаваны мітынг «Великая слава, героям павшим!». Да брацкай магілы загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай вайны пройдуць спартыўна-маладзёжнае шэсце і шэсце прадстаўнікоў прадпрыемстваў і арганізацый Гродзенскага раёна “Беларусь помнит”.

Чытаць пра вайну, гаварыць пра яе, паказваць, спяваць і маляваць можна будзе на фестывалі ваеннай кнігі, выставах малюнкаў, інтэрактыўных экспазіцыях і фотозонах, у інтэрактыўным музычным парку, пакаштаваць салдацкай кашы, акунуцца ў атмасферу ваеннага ліхалецця.

Магчымасць аб'яднацца ўсім гасцям свята будзе прадстаўлена ў масавам выкананні песень “Катюша” і “День Победы”. На працягу ўсяго дня галоўная сцэнічная пляцоўка не будзе маўчаць ні хвіліны, бо калектывы аматарскай творчасці Гродзенскага раёна і запрошаныя артысты будуць спяваць пра тое, што памятаюць, ганарацца і жывуць з удзячнасцю ў сэрцы кожнага чацвёртага ...

Тэл.: +375 152 723145, +375 152 773221 дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

MAY 9 DISTRICT FESTIVE EVENT DEDICATED TO DAY OF VICTORY IN THE GREAT PATRIOTIC WAR (Grodno district, Skidel)

One of the main holidays of the Republic of Belarus – Victory Day is marked by a mass event in the city of Skidel.

A solemn theatrical rally "Great glory to the heroes of the fallen!" Will be held in the old park. A sports and youth procession and a procession of representatives of enterprises and organizations of the Grodno region "Belarus Remember" will be held to the mass grave of those killed during the Great Patriotic War.

It will be possible to read about the war, talk about it, show, sing and draw at the festival of military books, art exhibitions, interactive expositions and photo zones, in an interactive music park, taste soldier's porridge, plunge into the atmosphere of war.

The opportunity to unite all the guests of the holiday will be presented in the mass performance of the songs “Katyusha” and “Victory Day”. Throughout the day, the main stage will not be silent for a minute, because the amateur groups of the Grodno region and invited artists want to say that every fourth person remembers, is proud and lives with gratitude in their hearts ...

Phone: +375 152 723145, +375 152 773221 state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”

 

22 МАЯ ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)

Прямо по курсу – лето, а это значит, что Августовский канал готовится принимать на своих просторах долгожданных гостей.   22 мая на Августовском канале, в районе шлюза Домбровка, традиционно состоится ежегодный открытый региональный праздник народного творчества «Августовский канал приглашает друзей». Неожиданные сюрпризы, креативные идеи, эмоции, впечатления и все то, что так любят друзья и гости Августовского канала, долго таилось в творческой мастерской организаторов, а теперь готово взорвать и превзойти все ваши ожидания.

В 2021 году на прекрасном островке Гродненского района будет еще ярче, веселее и эффектнее. И помните: «Приехав на Августовский канал однажды, вы станете его другом навсегда!».

Тел.: +375 152 723541, +375 152 773221, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

22 МАЯ АДКРЫТАЕ РЭГІЯНАЛЬНАЕ СВЯТА НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦІ “АЎГУСТОЎСКІ КАНАЛ ЗАПРАШАЕ СЯБРОЎ” (Гродзенскі раён, Аўгустоўскі канал,  шлюз Дамброўка)

Прама па курсе – лета, а гэта значыць, што Аўгустоўскі канал рыхтуецца прымаць на сваіх абшарах доўгачаканых гасцей. 22 мая на Аўгустоўскім канале, у раёне шлюза Дамброўка, традыцыйна адбудзецца штогадовае адкрытае рэгіянальнае свята народнай творчасці “Аўгустоўскі канал запрашае сяброў”. Нечаканыя сюрпрызы, крэатыўныя ідэі, эмоцыі, уражанні і ўсё тое, што так любяць сябры і госці Аўгустоўскага канала, доўга таілася ў творчай майстэрні арганізатараў, а цяпер гатова падарваць і перасягнуць усе вашы чаканні.

У 2021 годзе на выдатным астраўку Гродзенскай зямлі будзе яшчэ ярчэй, весялей і эфектней. І памятайце: “Прыехаўшы на Аўгустоўскі канал аднойчы, вы станеце яго сябрам назаўсёды!”.

Тэл.: +375 152723145, +375 152773221 дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

MAY 22 HIDDEN REGIANAL HOLY PEOPLE'S ARTISTS AUGUSTOWSKI CANAL INVITES FRIENDS (Grodno district, Augustow Canal, Dambrook Gateway)

Summer is right on course, which means that the Augustow Canal is preparing to receive long-awaited guests on its open spaces. On May 22, on the Augustow Canal, in the area of ​​the Dombrovka sluice, the annual open regional festival of folk art “Augustow Canal invites friends” will traditionally take place. Unexpected surprises, creative ideas, emotions, impressions and everything that friends and guests of the Augustow Canal love so much lurked in the organizers creative workshop for a long time, and now it is ready to blow up and exceed all your expectations.

In 2021, the beautiful island of the Grodno region will be even brighter, more fun and spectacular. And remember: “Having arrived at the Augustow Canal once, you will become his friend forever!”

Phone: +375 152 72 35 41, +375 152 77 32 21, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”.

 

30  МАЯ II ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КРУГОВЕРТЬ» (Гродненский район, аг. Вертелишки)

30 мая в агрогородке Вертелишки состоится II открытый региональный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Танцевальная круговерть». В этот день Вертелишки станут танцевальной столицей, где своё мастерство владения различными техниками танца покажут участники из разных уголков нашей страны.

Мероприятие начнётся костюмированным театрализованным шествием хореографических коллективов – участников фестиваля, после чего на сцене состоится торжественное открытие. Во время презентации-выступления каждый коллектив познакомит зрителей с направлением своего творчества, а концерт окунёт в мир изящества, грации и красоты. Для руководителей хореографических коллективов в центре культуры состоится брифинг, а участники смогут поучаствовать в мастер-классах по хореографии. Кульминацией танцевального праздника станет награждение победителей. До встречи на фестивале!

Тел.: +375 152 773221, +375 152 994506, Вертелишковский центр культуры филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

30 МАЯ II АДКРЫТЫ РЭГІЯНАЛЬНЫ ФЕСТЫВАЛЬ-КОНКУРС ХАРЭАГРАФІЧНАГА МАСТАЦТВА ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КРУГОВЕРТЬ (Гродзенскі раён, аг.Верцялішкі)

30 мая ў аграгарадку Верцялішкі адбудзецца II адкрыты рэгіянальны фестываль-конкурс харэаграфічнага мастацтва «Танцевальная круговерть». У гэты дзень Верцялішкі стануць танцавальнай сталіцай, дзе сваё майстэрства валодання рознымі тэхнікамі танца пакажуць ўдзельнікі з розных куткоў нашай краіны.

Мерапрыемства пачнецца касцюміраваным тэатралізаваным шэсцем харэаграфічных калектываў - удзельнікаў фестывалю, пасля чаго на сцэне адбудзецца ўрачыстае адкрыццё. Падчас прэзентацыі-выступу кожны калектыў пазнаёміць гледачоў з напрамкам сваёй творчасці, а канцэрт – у свет вытанчанасці, грацыі і прыгажосці. Для кіраўнікоў харэаграфічных калектываў у цэнтры культуры адбудзецца брыфінг, а ўдзельнікі змогуць паўдзельнічаць у майстар-класах па харэаграфіі. Кульмінацыяй танцавальнага свята стане ўзнагароджанне пераможцаў. Да сустрэчы на ​​фэсце!

Тэл.: +375 152 773221, +375 152 994506, Верцялішкаўскі цэнтр культуры філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

30 MAY II OPEN REGIONAL FESTIVAL-COMPETITION OF CHOREOGRAPHIC ART “DANCE TWIRL” (Grodno district, ag. Vertelishki)

The II open regional festival-competition of choreographic art “Dance Twirl” will take place in the ag. Vertelishki on May 30. The ag. Vertelishki will become the dance capital on this day. Participants from different parts of our country and abroad will show their mastery of various dance techniques here.

The event will begin with a fancy-dress theatrical procession of choreographic groups participating in the festival, after which a grand opening will take place on the stage. During the presentation-performance, each team will acquaint the audience with the direction of their work, and the concert will plunge into the world of grace, grace and beauty. A briefing will be held for the leaders of the choreographic groups in the center of culture. Participants will be able to participate in master classes in choreography. Awarding of winners will be the culmination of a dance festival. See you at the festival!

Phone: +375 152 773221, +375 152 994506, Vertelishkovsky center of culture state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”.

 

1 ИЮНЯ II ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНКУРС-ПЛЕНЭР «КОТРА АРТ-ФЭСТ» (Гродненский район, г. Скидель)

1 июня в Международный день защиты детей в г. Скидель в одном из живописных парков (бывшая усадьба Антоновичей-Четвертинских) пройдет II открытый региональный художественный конкурс-пленэр «Котра Арт-фэст», в котором примут участие учащиеся художественных отделений детских школ искусств, юные начинающие художники и не только.

Стать участником конкурса можно, подав заявку на электронный адрес ГУО «Скидельская детская школа искусств» (dmshskidel@gmail.com). Самых творческих, креативных и талантливых ждем на II открытом региональном художественном конкурсе-пленэре «Котра Арт-фэст»!

Тел.: +375 152 977916, ГУО «Скидельская детская школа искусств».

1 ЧЭРВЕНЯ II АДКРЫТЫ РЭГІЯНАЛЬНЫ МАСТАЦКІ КОНКУРС-ПЛЕНЭР “КОТРА АРТ-ФЭСТ” (Гродзенскі раён, г. Скідзель)

1 чэрвеня ў Міжнародны дзень абароны дзяцей у г. Скідзель у  адным з маляўнічых паркаў (былая сядзіба Антановічаў-Чацвярцінскіх) пройдзе II адкрыты рэгіянальны мастацкі конкурс-пленэр «Котра Арт-фэст», у якім прымуць удзел навучэнцы мастацкіх аддзяленняў дзіцячых школ мастацтваў, юныя пачынаючыя мастакі і не толькі.

Стаць удзельнікам конкурсу можна, падаўшы заяўку на электронны адрас ДУА «Скідзельская дзіцячая школа мастацтваў» (dmshskidel@gmail.com). Самых творчых, крэатыўных і таленавітых чакаем на II адчыненым рэгіянальным мастацкім конкурсе-пленэры «Котра Арт-фэст»!

Тэл.: +375 152 977916, ДУА “Скідзельская дзіцячая школа мастацтваў”.

JUNE 1 II OPEN REGIONAL ART COMPETITION-PLEINAIR “KOTRA ART-FESTIVAL” (Grodno distict, Skidel)

The II open regional art competition-pleinair “Kotra Art-festival” will be held in one of the picturesque parks (the former Antonovich-Chetvetinsky estate) on June 1, on the International Children's Day in Skidel. Participants  will be a students from art departments of children's art schools, members of the fine arts circles of the Grodno region and not only.

You can become a participant in the competition by submitting an application to the email address of the public institution of education “Skidel children's art school” (dmshskidel@gmail.com). We are waiting for the most creative, creative and talented at the II open regional art competition-pleinair “Kotra Art-fest”.

Phone: +375 152 773221, public institution of education “Skidel children's art school”.

 

6  ИЮНЯ ТРЕТИЙ ДЕНЬ XIII РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)

В этот день Августовский канал, шлюз Домбровка распахнет свои просторы для того, чтобы встретить и запечатлеть в своей истории значимое событие – третий день XIII Республиканского фестиваля национальных культур.

Организаторы подготовили для вас уйму сюрпризов, о которых вы узнаете посетив прекрасный островок Гродненской земли – Августовский канал.

Тел.: +375 152 723541, +375 152 773221, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр.

6 ЧЭРВЕНЯ ТРЭЦІ ДЗЕНЬ XIII РЭСПУБЛІКАНСКАГА ФЕСТЫВАЛЮ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР (Гродзенскі раён, Аўгустоўскі канал, шлюз Дамброўка)

У гэты дзень Аўгустоўскі канал, шлюз Дамброўка расчыніць свае абшары для таго, каб сустрэць і захаваць у сваёй   гісторыі значную   падзею – трэці дзень XIII Рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур.

Арганізатары падрыхтавалі для вас процьму сюрпрызаў, аб якіх вы даведаецеся наведаўшы цудоўны астравок Гродзенскай зямлі – Аўгустоўскі канал.

Тэл .: +375 152 723541, +375 152 773221, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

JUNE 6 THE THIRD DAY OF THE XIII REPUBLICAN FESTIVAL OF NATIONAL CULTURES (Grodno district, Augustow canal, the sluice Dombrovka)

On this day, the Augustow Canal, the Dombrovka gateway will open its vast spaces in order to meet and capture in its history a significant event – the third day of the XIII Republican Festival of National Cultures.

The organizers have prepared a lot of surprises for you, which you will learn about by visiting the beautiful island of the Grodno land - the Augustow Canal.

Phone: +375 152 72 35 41, +375 152 773221, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”

13 ИЮНЯ ПРАЗДНИК «АДЭЛЬСКІ ФЭСТ» (Гродненский район, аг.Одельск)

Традиционно в агрогородке Одельск  13 июня проходит праздник «Адэльскі фэст», приуроченный ко дню Святого Антония. Начнется он в полдень со Святой литургии в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии.  Далее праздник соберет одельчан от мала до велика на школьном стадионе. Откроется праздничное мероприятие концертной программой с поздравлениями участников коллективов любительского творчества клубных учреждений Гродненского района, а также приезжих гостей.

Ближе к вечеру праздничное гулянье на стадионе превратится в большую развлекательную площадку с танцевально-развлекательной программой.

Тел.: +375 152 773221, +375 152 913838 Одельский центр культуры и народного творчества филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

13 ЧЭРВЕНЯ СВЯТА АДЭЛЬСКІ ФЭСТ (Гродзенскі раён, аг.Адэльск)

Традыцыйна ў аграгарадку Адэльск 13 чэрвеня праходзіць свята “Адэльскі фэст”, прымеркаванае да дня Святога Антонія. Пачнецца яно апоўдні са Святой літургіі ў касцёле Ушэсця Найсвяцейшай Панны Марыі. Далей свята збярэ адэльчан ад малога да вялікага на школьным стадыёне. Адкрыецца святочнае мерапрыемства канцэртнай праграмай з віншаваннямі ўдзельнікаў калектываў аматарскай творчасці клубных устаноў Гродзенскага раёна, а таксама прыезджых гасцей.

Бліжэй да вечара святочнае гулянне на стадыёне ператворыцца ў вялікую забаўляльную пляцоўку з танцавальна-забаўляльнай праграмай.

Тэл.: +375 152 773221, +375 152 913838 Адэльскі цэнтр культуры і народнай творчасці філіял дзяржаўнай установы культуры  “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

JUNE 13 HOLIDAY “ODELSKY FEST” (Grodno district, ag. Odelsk)

The holiday “Odelsky fest” is held traditionally in the ag. Odelsk on June 13.  It dedicated to St. Anthony's Day. It will begin at noon with the Holy Liturgy in the Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Further, the holiday will gather the villagers from small to large in the school stadium. The festive event will open with concert programs and congratulations to members of amateur groups of club institutions of the Grodno district, as well as visiting guests.

The festivities will turn into a large dance floor with a dance and entertainment program towards evening at the stadium.

Phone: +375 152 773221, +375 152 913838, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”, Odelsk center of culture and folk art.

 

19 ИЮНЯ ПРАЗДНИК «АВГУСТОВСКИЙ ФРЭШ» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)

Секрет универсального коктейля праздника «Августовский фреш» прост: смешиваем ваше настроение, энергию, бодрость и позитив для получения взрывных эмоций и впечатлений.

Одно из самых ярких событий 2021 года состоится 19 июня на Августовском канале, шлюзе Домбровка. Здесь каждый сможет окунутся в незабываемую атмосферу лета. Концертные программы, квест-игры, музыкально-танцевальные батлы, водные аттракционы и много других сюрпризов ждет вас на празднике.

Тел.:+375 152 72 35 41, +375 152 773221, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр»

19 ЧЭРВЕНЯ СВЯТА “АВГУСТОВСКИЙ ФРЭШ” (Гродзенскі раён, Аўгустоўскі канал, шлюз Дамброўка)

Сакрэт універсальнага кактэйлю свята “Аўгустоўскі фреш” просты: змешваем ваш настрой, энергію, бадзёрасць і пазітыў для атрымання ўзрушаных эмоцый і ўражанняў.

Адна з самых яркіх падзей 2021 года адбудзецца 19 чэрвеня на Аўгустоўскім канале, шлюзе Дамброўка. Тут кожны зможа акунуцца ў незабыўную атмасферу лета. Канцэртныя праграмы, квэст-гульні, музычна-танцавальныя батлы, водныя атракцыёны і мноства іншых сюрпрызаў чакае вас на свяце.

Тэл.: +375 152723145, +375 152773221 дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

JUNE 19 HOLIDAY «AUGUST FRESH» (Grodno district, Augustow Canal, the Dambrook gateway)

The secret of the universal cocktail of the «August fresh» holiday is simple: we mix your mood, energy, cheerfulness and positive to get explosive emotions and impressions.

Оne of the brightest events of 2021 will take place on June 19 on the Augustow Canal, the Dombrovka gateway, where everyone can plunge into the unforgettable atmosphere of summer! We are waiting and inviting everyone! Concert programs, quest games, musical and dance battles, water attractions and many other surprises await you at the holiday.

Phone: +375 152 72 35 41, +375 152 77 32 21, state institution of culture «Grodno regional cultural and information center».

 

27 ИЮНЯ ПРАЗДНИК МОЛОКА (Гродненcкий район, аг.Луцковляны)

«Пейте, гости, молоко, будете здоровы!» – эта фраза в полной мере относится к брендовому мероприятию аг. Луцковляны – празднику молока. Главных героев – лучших операторов машинного доения, животноводов, зоотехников СПК им. Деньщикова поблагодарят за труд и вручат подарки.

Для жителей и гостей агрогородка будут организованы концертные программы артистов Гродненского района.

В течение всего праздника будет работать кулинарная мастерская, где хозяйки агрогородка Луцковляны поделятся секретами приготовления домашних сыров и рецептами фирменных блюд из молочных продуктов. 

Детей ждут аттракционы и игровая площадка. Завершит, насыщенный событиями, яркими впечатлениями праздник, молодежная дискотека под открытым небом.

Тел.: +375 152 773221, +375 152 914699, Луцковлянский центр культуры филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

27 ЧЭРВЕНЯ СВЯТА МАЛАКА (Гродненcкі раён, аг.Луцкаўляны)

“Піце, госці, малако, будзеце здаровыя!” – гэтая фраза ў поўнай меры адносіцца да брэндавага мерапрыемства аг. Луцкаўляны – свята малака, якое адбудзецца 27 чэрвеня. Галоўных герояў – лепшых аператараў машыннага даення, жывёлаводаў, заатэхнікаў
СВК ім. Дзеньшчыкова падзякуюць за працу і ўручаць падарункі.

На працягу ўсяго свята будзе працаваць кулінарная майстэрня, дзе гаспадыні аграгарадка Луцкаўляны падзеляцца сакрэтамі падрыхтоўкі хатніх сыроў і рэцэптамі фірмовых страў з малочных прадуктаў. Будзе працаваць выязны гандаль. Дзяцей чакаюць атракцыёны і гульнёвая пляцоўка.

Завершыць, насычанае падзеямі, яркімі ўражаннямі свята, моладзевая дыскатэка пад адкрытым небам.

Тэл.: +375 152 773221, +375 152 914699, Луцкаўлянскі цэнтр культуры філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

JUNE 27 HOLIDAY OF MILK (Grodno district, ag. Luckovlyany)

“Drink, guests, milk, you will be healthy!”  – this phrase fully refers to the brand event of ag. Luckovlyany – holiday of milk.

The main characters – the best operators of machine milking, livestock breeders, livestock specialists SPK them. Denshchikov will be thanked for the work and presented with gifts.

For residents and guests of the agro-town, concert programs of artists of the Grodno region will be organized.

Throughout the holiday, a culinary workshop will work, where the friendly housewives of the Luckovlyany agricultural town will share the secrets of cooking homemade cheeses and recipes of specialties from dairy products.

Outbound trading will work. Children will enjoy the rides and the playground. The event, a youth open-air disco.

Phone: +375 152 773221, +375 152 914699, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”, Luсkovlyansky center of culture.

 

27 ИЮНЯ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР «ЭНЕРГИЯ УЛИЦ» (Гродненский район, г.Скидель)

На один день Скидель станет центром притяжения активной и экстремальной молодежи района. 27 июня здесь состоится фестиваль молодежных субкультур «Энергия улиц». Он объединит на одной площадке различные направления уличного спорта и искусства. Творческая часть молодежного праздника включит в себя креативные конкурсы, дискотеку с лучшей музыкой, диджеями, выступления коллективов и рэп-исполнителей. В этом году организаторы подготовили для всех гостей и участников немало сюрпризов. Ждем Вас на фестивале молодежных субкультур «Энергия улиц»! 

Тел.: +375 152 603098, Скидельский центр молодежи филиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

27 ЧЭРВЕНЯ ФЕСТЫВАЛЬ МАЛАДЗЁЖНЫХ СУБКУЛЬТУР “ЭНЕРГІЯ ВУЛІЦ” (Гродзенскі раён, г.Скідзель)

На адзін дзень Скідзель стане цэнтрам прыцягнення актыўнай і экстрэмальнай моладзі раёна. 27 чэрвеня тут адбудзецца фестываль маладзёжных субкультур «Энергія вуліц». Ён аб'яднае на адной пляцоўцы розныя напрамкі вулічнага спорту і мастацтва. Творчая частка маладзёжнага свята ўключыць у сябе крэатыўныя конкурсы, дыскатэку з лепшай музыкай, дыджэямі, выступленні калектываў і рэп-выканаўцаў.  

У гэтым годзе арганізатары падрыхтавалі для ўсіх гасцей і ўдзельнікаў нямала сюрпрызаў. Чакаем Вас на фестывалі маладзёжных субкультур “Энергія вуліц”!

Тэл.: +375 152 603098, Скідзельскі цэнтр моладзі філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

JUNЕ 27 FESTIVAL OF YOUTH SUBCULTURES “ENERGY OF THE STREETS” (Grodno district, Skidel)

Skidel will become a center of attraction for active and extreme youth in the area for one day. The festival of youth subcultures “Street Energy” will be held here on June 27.

It will unite in one platform various directions of street sports and art. The creative part of the youth holiday will include creative contests, a disco with the best music, DJs and presenters, performances by groups and rap artists.

Organizers have prepared many surprises for all guests and participants in this year. We are waiting for you at the festival of youth subcultures “Street Energy”!

Phone: +375 152 773221, +375 152 603098, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”, Skidel youth center.

 

3 ИЮЛЯ РАЙОННОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ КО ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (Гродненский район, г.Скидель)

3 июля в городе Скидель состоится районное праздничное мероприятие, посвященное Дню Независимости Республики Беларусь. Концерты, выставки, детская и молодежная площадки, фестиваль красок, пенное шоу, вечеринка в стиле «Вышиванка», «Арт-кафе» под открытым небом, республиканская акция «Споем гимн вместе!» и другие сюрпризы на празднике ждут гостей и жителей г.Скиделя. Праздничная дискотека станет логичным завершением самого важного для каждого белоруса праздника!

Тел.: +375 152 773221, +375 152 603098, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр», Скидельский центр молодежи.

3 ЛІПЕНЯ РАЁННАЕ СВЯТОЧНАЕ МЕРАПРЫЕМСТВА ДА ДНЯ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ КВІТНЕЙ ПАД СОНЦАМ, БЕЛАРУСЬ МАЯ!”     (Гродзенскі раён, г. Скідзель)

3 ліпеня ў горадзе Скідзель адбудзецца раённае святочнае мерапрыемства “Квітней пад сонцам, Беларусь мая!”, прысвечанае Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Канцэрты, выставы, дзіцячая і маладзёжная пляцоўкі, фестываль фарбаў, пеннае шоу, вечарынка ў стылі “Вышыванка”, “Арт-кафэ” пад адкрытым небам, рэспубліканская акцыя “Споем гимн вместе!” і іншыя сюрпрызы на свяце чакаюць гасцей і жыхароў г.Скідзель. Святочная дыскатэка стане лагічным завяршэннем самага важнага для кожнага беларуса свята! 

Тэл .: +375 152 773221, +375 152 603098, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”, Скідзельскі цэнтр моладзі.     

3 JULY REGIONAL FESTIVE EVENT DEDICATED TO THE INDEPENDENCE DAY OF THE REPUBLIC OF BELARUS (Grodno district, Skidel)

On July 3, the city of Skidel will host a regional festive event dedicated to the Independence Day of the Republic of Belarus. Concerts, exhibitions, playgrounds for children and youth, a festival of colors, a foam show, a party in the style of “Vyshyvanka”, “Art-cafe” in the open air, the republican action “Let's sing the anthem together!” and other surprises at the holiday await guests and residents of Skidel. A festive disco with the participation of the famous will be the logical end of the most important holiday for every Belarusian!

Phone: +375 152 773221, +375 152 603098, state cultural institution “Grodno regional cultural and information center”, Skidel youth center.

 

11 ИЮЛЯ ПРАЗДНИК ЕДИНСТВА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, ФОЛЬКЛОРА И ПРИРОДЫ «АВГУСТОВСКИЕ БЕРЕГА» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)

11   июля на Августовском канале среди бурлящих вод шлюза Домбровка, не упустите уникальную возможность поучаствовать в гуляньях, объединяющих древние традиции, пройти ритуал очищения огнем, опустить на воду купальский венок, поучаствовать в квесте «Магия чудесного цветка», исполнить народные песни и танцы вместе с лучшими коллективами любительского творчества Гродненского района. Окунуться в атмосферу самого загадочного и чарующего праздника поможет всем гостям театрализованное представление с элементами старинных купальских обрядов.

Это мероприятие позволит каждому насладиться невероятной атмосферой просторов Августовского канала и прекрасного праздника единства народного творчества, фольклора и природы «Августовские берега».

Тел.: +375 152 723541, +375 152 773221, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр»

СВЯТА АДЗІНСТВА НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦІ, ФАЛЬКЛОРУ І ПРЫРОДЫ “АВГУСТОВСКИЕ БЕРЕГА (Гродзенскі раён, Аўгустоўскі канал, шлюз Дамброўка)11 ЛІПЕНЯ

11  ліпеня на Аўгустоўскім канале сярод бурлівых вод шлюза Дамброўка, не выпусціце ўнікальную магчымасць паўдзельнічаць у гуляннях, якія аб'ядноўваюць старажытныя традыцыі, прайсці рытуал ачышчэння агнём, апусціць на ваду купальскі вянок, паўдзельнічаць у квэсце “Магія цудоўнай кветкі”, выканаць народныя песні і танцы разам з лепшымі калектывамі аматарскай творчасці Гродзенскага раёна. Акунуцца ў атмасферу самага загадкавага і чароўнага свята дапаможа ўсім гасцям тэатралізаванае прадстаўленне з элементамі старадаўніх купальскіх абрадаў.

Гэта мерапрыемства дазволіць кожнаму атрымаць асалоду ад неверагоднай атмасферы абшараў Аўгустоўскага канала і цудоўнага свята адзінства народнай творчасці, фальклору і прыроды “Августовские берега”.

Тэл.: +375 152 723541, +375 152 773221, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

JULY 11 THE CELEBRATION OF THE UNITY OF FOLK ART, FOLKLORE AND NATURE “AUGUST COAST” (Grodno region, Augustow canal, Dombrovka gateway)

July 11 on the Augustow Canal, among the seething waters of the Dombrovka lock, do not miss the unique opportunity to take part in festivities that combine ancient traditions, undergo a ritual of purification by fire, put a Kupala wreath on the water, take part in the quest "Magic of a wonderful flower", perform folk songs and dances along with the best collectives of amateur creativity of the Grodno region. A theatrical performance with elements of ancient Kupala rituals will help all guests to plunge into the atmosphere of the most mysterious and enchanting holiday.

This event will allow everyone to enjoy the incredible atmosphere of the vastness of the Augustow Canal and the wonderful celebration of the unity of folk art, folklore and nature "Augustow Coast".

Phone: +375 152 723541, +375 152 773221, state cultural institution “Grodno District Cultural and Information Center”.

 

17 ИЮЛЯ ПРАЗДНИК РЫБАКА «В ОЗЁРАХ КЛЁВ...О!» (Гродненский район, аг.Озеры, возле спасательной станции «Озеры» на берегу оз. Белое)

17 июля в агрогородке Озеры возле спасательной станции на берегу озера Белое традиционно пройдет брендовое мероприятие Праздник рыбака «В Озерах клев…О!».

Профессионалы, любители и новички в рыбной ловле попробуют свои силы в соревнованиях на лучший улов.

Если к рыбалке вы относитесь нейтрально, организаторы подготовили насыщенную концертную программу, развлекательную игротеку, необычные водные состязания, лотерею удачи.

На празднике можно будет прокатиться на лошадях и устроить водную прогулку на катамаранах. На протяжении дня будет организована работа детских аттракционов и выездная торговля.

Тел.: +375 152 931493, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр», Озерский центр культуры.

17 ЛІПЕНЯ СВЯТА РЫБАКА “В ОЗЕРАХ КЛЁВ ... О!”  (Гродзенскі раён, аг.Азёры, поруч выратавальнай станцыі “Азёры” на беразе воз. Белае)

Калі да рыбалкі вы ставіцеся нейтральна, арганізатары падрыхтавалі насычаную канцэртную праграму, забаўляльную гульнятэку, незвычайныя водныя спаборніцтвы, латарэю поспеху.   

17 ліпеня ў аграгарадку Азёры каля выратавальнай станцыі на беразе  возера Белае традыцыйна пройдзе брэндавае мерапрыемства Свята рыбака “В Озерах клёв…О!”. Прафесіяналы, аматары і пачаткоўцы ў рыбнай лоўлі паспрабуюць свае сілы ў спаборніцтвах на лепшы ўлоў.

На свяце можна будзе пракаціцца на канях і зладзіць водную шпацыр на катамаранах. На працягу дня будзе арганізавана работа дзіцячых атракцыёнаў і выязны гандаль.

Тэл .: +375 152 931493, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”, Азёрскі цэнтр культуры.

JULY 17 THE FISHERMAN’S HOLIDAY “IN THE ОZERY IS COOL ... OH!”  (Grodno district, ag. Оzery, near the rescue station on the shores of Lake Beloe)

The brand event, the fisherman’s holiday «In the Оzery is cool ...Oh!» will traditionally be held on July 17 in the agricultural town of Оzery near the rescue station on the shores of Lake Beloe.

Professionals, amateurs and beginners in fishing will try their hand at competing for the best catch.

If suddenly you are neutral about fishing, the organizers have prepared a rich concert program, an entertaining game library, unusual water competitions, and luck lottery.

To see all this beauty, you can ride a horse, arrange a boat trip on a catamaran. Throughout the day, children’s attractions and on-site trading will be organized.

Phone: +375 152 931493, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”, Ozersky center of culture.

 

17-18 ИЮЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОФЕСТИВАЛЬ «SUNDAY» (Гродненский район, деревня Каролино, площадка аэроклуба возле оз.Юбилейное)

17-18 июля на огромной зеленой площадке вблизи Гродно состоится крупнейшее автомобильное событие Беларуси – 11-й Международный автофестиваль SunDay-2021. Около 200 участников из Беларуси, Польши, Росии, Литвы и латвии представят вниманию зрителей редкие и неординарные модели авто, боевых машин и электромобилей. «Ретро», «Тюнинг», «Стэнс», «Аэрография», «Виниллография», «Автозвук» – выставочные площадки фестиваля «Sunday» не оставят равнодушными даже самых искушенных автолюбителей. Гости фествиаля смогут окунутся в мощнейшую атмосферу современной музыки во время вечернего концерта и будут танцевать до самого утра под звуки энергичного Open Air.

Тел.: +375 152 740714, отдел культуры Гродненского районного исполнительного комитета.

17-18 ЛІПЕНЯ МІЖНАРОДНЫ АВТОФЕСТИВАЛЬ SUNDAY (Гродзенскі раён, вёска Караліно, пляцоўка аэраклуба каля в.Юбілейнае)

17-18 ліпеня на велізарнай зялёнай пляцоўцы каля Гродна адбудзецца найбуйнейшая аўтамабільная падзея Беларусі - 11-ы Міжнародны автофестиваль SunDay-2021. Наведвальнікі ўбачаць больш за 300 рэдкіх аўтамабіляў і матацыклаў з розных краін, акунуцца ў наймагутную атмасферу сучаснай музыкі падчас вячэрняга канцэрта і змогуць танчыць да самай раніцы пад гукі энергічнага Open Air.

Тэл.: +375 152 740714, аддзел культуры Гродзенскага раённага выканаўчага камітэта.

JULY 17-18 INTERNATIONAL AUTO FESTIVAL “SUNDAY” (Grodno district, Karolino, the site of the aeroclub near the lake Yubileynoye)

11th International auto festival “SunDay-2021” – the largest automobile event in Belarus will be held on July 17-18 on a huge green site near Grodno. Visitors will see more than 300 rare cars and motorcycles from different countries. They will plunge into the most powerful atmosphere of modern music during an evening concert. They will be able to dance until the morning to the sounds of the energetic Open Air.

Phone: +375 152 740714, Department of culture of the Grodno district executive committee.

 

25 ИЮЛЯ ДЕНЬ КОЛЛЕКТИВНОГО ОТДЫХА «ПОЕТ И РАЗВЛЕКАЕТ АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)

Культурное масштабное мероприятие станет настоящим релакс-днем, название это только подтверждает. 25 июля на шлюзе «Домбровка» традиционно соберутся лучшие отдыхающие.

Отдыхающих ждет неимоверно насыщенная программа. На сцене будут звучать известные и современные песни. Игровая площадка соберет все самые компанейские летние игры, которые поднимут настроение и подарят новые идеи для крутого досуга. Тематические фотозоны подарят всем гостям красивые фотографии и приятные воспоминания о празднике.

Катание на теплоходе, квесты, водные аттракционы, музыкально-танцевальные батлы, дискотека в стиле «Zumba», а также ваше прекрасное настроение и энергия сделают этот день по-настоящему лучшим во всем летнем сезоне.

Тел.: +375 152 723541, +375 152 773221, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

25 ЛІПЕНЯ ДЗЕНЬ КАЛЕКТЫЎНАГА АДПАЧЫНКУ  “ПОЕТ И РАЗВЛЕКАЕТ АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ”  (Гродзенскі раён, Аўгустоўскі канал, шлюз Домбровка)

На сцэне будуць гучаць вядомыя і сучасныя песні. Гульнявая пляцоўка збярэ ўсе самыя кампанейскі летнія гульні, якія падымуць настрой і падораць новыя ідэі для стромкага вольнага часу. Тэматычныя фотазоны падораць усім гасцям прыгожыя фатаграфіі і прыемныя ўспаміны пра свята.Культурнае маштабнае мерапрыемства стане сапраўдным рэлакс-днём, назва гэта толькі падцвярджае. 25 ліпеня на шлюзе “Дамброўка” традыцыйна збяруцца лепшыя адпачывальнікі, якіх чакае неймаверна насычаная праграма.

Катанне на цеплаходзе, квэсты, водныя атракцыёны, музычна-танцавальныя батлы, дыскатэка ў стылі “Zumba”, а таксама ваш выдатны настрой і энергія зробяць гэты дзень па-сапраўднаму лепшым ва ўсім летнім сезоне.

Тэл.: +375 152 723541, +375 152 773221, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

JULY 25 COLLECTIVE REST DAY “THE AUGUST CANAL SINGS AND ENTERTAINS” (Grodno district, Augustow canal, the sluice Dombrovka)

A large-scale cultural event will become a real relaxation day the name only confirms this. On July 25, the best vacationers will traditionally gather at the Dombrovka sluice.

An incredibly rich program awaits vacationers. Famous and modern songs will sound on the stage. The playground will bring together all the most sociable summer games that will cheer you up and present new ideas for cool leisure time. Thematic photo zones will give all guests beautiful photos and fond memories of the holiday.

Boat rides, quests, water attractions, music and dance battles, a Zumba-style disco, as well as your good mood and energy will make this day truly the best in the entire summer season.

Phone: +375 152 72 35 41, +375 152 773221, State institution of culture “Grodno district cultural and information center”.

 

1 АВГУСТА ПРАЗДНИК ВОКЗАЛА (Гродненский район, аг. Поречье)

ВПЕРВЫЕ! Необычный праздник состоится в агрогородке Поречье. Театрализованное открытие поможет каждому оказаться на старейшем вокзале Беларуси. Но что будут ждать гости: транспорт или чудо? Об этом вы узнаете на празднике.

Поречская сельская библиотека-краеведческий центр воплотит в реальность «Читающий вокзал» на котором будет представлена ​​интересная и тематическая литература.  Дети смогут принять участие в квест-игре и вело-квесте по знаменитым местам агрогородка Поречье.

На один день станция превратится в большую концертную площадку, где в течение дня будут выступать артисты и коллективы художественного творчества клубных учреждений Гродненского района

Тел.: + 375 152 993885, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр», Поречский центр культуры.

1 ЖНІЎНЯ СВЯТА ВАКЗАЛА (Гродзенскі раён, аг. Парэчча)

УПЕРШЫНЮ! Незвычайнае па сваей тэматыцы свята адбудзецца ў аграгардку Парэчча. Тэатралізаванае адкрыццё дапаможа ўсім апынуцца на самай старажытнай у Беларусі станцыі вакзала. А вось што будзе чакаць гасцей: транспарт або цуд? Пра гэта вы даведаецеся на свяце.

Парэцкая сельская бібліятэка-краязнаўчы цэнтр ўвасобіць у рэальнасць “Читающий вокзал” на якім будзе прадстаўлена цікавая і тэматычная літаратура.

Дзець змогуць паўдзельнічаць  у квэст-гульне і вела-квэсце па знакамітым мястэчкам Парэчча. На адзін дзень станцыя вакзала стане вялікай канцэртная пляцоўкай, дзе на працягу ўсяго дня будуць выступаць артысты і калектывы мастацкай творчасці клубных устаноў Гродзенскага раёна.

Тэл.: + 375 152 993885, Парэцкі цэнтр культуры філіял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

AUGUST 1 HOLIDAY STATION (Grodno district, ag. Porechye)

FOR THE FIRST TIME! An unusual holiday will take place in the agricultural town of Porechye. The theatrical opening will help everyone to find themselves at the oldest railway station in Belarus. But what will the guests expect: transport or a miracle? You will learn about this at the holiday.

The Porechye Rural Library-Local History Center will realize the «Reading Station» where interesting and thematic literature will be presented.

Children will be able to take part in a quest game and a bike quest on the famous places of the agricultural town of Porechye.

For one day, the station will turn into a large concert venue, where artists and artistic groups of club institutions of the Grodno region will perform during the day.

Phone: +375 152 993885, State institution of culture “Grodno district cultural and information center”, Porechskii center of culture.

 

8 АВГУСТА ПРАЗДНИК МОРЯ-2021 (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)

8 августа Августовский канал приглашает детей и их родителей на веселый и яркий «Праздник моря»!

Вы получите незабываемые эмоции, посетив чемпионат по болотному футболу и областной спортивный праздник «Плавание на чём попало». К соревнованиям допускаются все желающие. Это не только зрелищно, но еще и очень весело!

Для всех в этот день будут выступать артисты Гродненского района, а вечером вас ожидает танцевально-развлекательная программа.

Самый морской праздник на Августовском канале обещает порадовать каждого гостя яркими эмоциями и впечатлениями!

Тел.: +375 152 723541, +375 152 720739, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

8 ЖНІЎНЯ ПРАЗДНИК МОРЯ-2021 (Гродзенскі раён, Аўгустоўскі канал, шлюз Дамброўка)

8 жніўня Аўгустоўскі канал запрашае дзяцей і іх бацькоў на вясёлы і яркі «Праздник моря-2021»!

Вы атрымаеце незабыўныя эмоцыі, наведаўшы чэмпіянат па балотнаму футболу і абласное спартыўнае свята “Плаванне на чым папала”. Да спаборніцтваў дапускаюцца ўсе жадаючыя. Гэта не толькі відовішчна, але яшчэ і вельмі весела!

Для ўсіх у гэты дзень будуць выступаць артысты Гродзенскага раёна, а вечарам вас чакае танцавальна-забаўляльная праграма.

Самае марское свята Аўгустоўскага канала абяцае парадаваць кожнага госця яркімі эмоцыямі і ўражаннямі!

Тэл.: +375 152 723541, +375 152 720739, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

AUGUST 8 HOLIDAY OF THE SEA-2020 (Grodno district, Augustow canal, the sluice Dombrovka)

The Augustow canal invites children and their parents to the cheerful and vibrant sea holiday on August 8!

You will get unforgettable emotions. You will visit the swamp soccer championship and the regional sports festival «Swimming what happened». All comers are allowed to compete. It is not only spectacular, but also very fun!

Artists of the Grodno region will perform for everyone on this day. An evening dance and entertainment program awaits you after.

The most maritime holiday on the Augustow Canal promises to please every guest with bright emotions and impressions!

Phone: +375 152 723541, +375 152 720739, state institution of culture “Grodno district cultural and information center”.

 

15 АВГУСТА СВЯТА ВЯНДЛІНЫ (Гродненский район, аг.Коптевка)

15 августа в агрогородке Коптевка пройдет брендовое мероприятие «Свята Вяндліны». В рамках торжественного открытия состоится чествование заслуженных жителей Коптевского сельского Совета. В программе праздника вас ожидают:  концерт коллективов любительского творчества клубных учреждений Гродненского района, развлекательные анимационные, игровые программы для детей и взрослых, выставка-продажа продовольственных товаров и сувенирной продукции, мастер-классы  и приятные сюрпризы.

На подворье у главного персонажа праздника – Коптича вы научитесь мастерству копчения рыбы и мяса, познакомитесь с историей и культурой агрогородка. Приглашаем и ждем всех!

Тел.: +375 152 915238, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр», Коптевский центр культуры.

15 ЖНІЎНЯ СВЯТА ВЭНДЛІНЫ (Гродзенскі раён,  аг. Капцёўка)

15 жніўня ў аграгарадку Капцёўка пройдзе брэндавае мерапрыемства “Свята Вяндліны”. У рамках урачыстага адкрыцця адбудзецца ўшанаванне заслужаных жыхароў Капцёўскага сельскага Савета. У праграме свята вас чакаюць: канцэрт калектываў аматарскай творчасці клубных устаноў Гродзенскага раёна, забаўляльныя анімацыйныя, гульнявыя праграмы для дзяцей і дарослых, выстава-продаж харчовых тавараў і сувенірнай прадукцыі, майстар-класы і прыемныя сюрпрызы.

На падворку галоўнага персанажа свята – Копціча вы навучыцеся майстэрству вэнджання рыбы і мяса, пазнаёміцеся з гісторыяй і культурай аграгарадка. Запрашаем і чакаем усіх!

Тэл .: +375 152 915238, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”, Капцёўскі цэнтр культуры.

AUGUST 1THE HOLY WYANDLINY (Grodno district, ag. Koptevka)

15 August in the agro-town Koptevka will host the brand event "Svyata Vyandliny". As part of the opening ceremony, honoring of the honored residents of the Koptevsky Village Council will take place. In the program of the holiday you will find: a concert of amateur art groups of club institutions of the Grodno region, entertainment animation, game programs for children and adults, an exhibition and sale of food products and souvenirs, master classes and pleasant surprises.

At the courtyard with the main character of the holiday – Koptich, you will learn the skill of smoking fish and meat, get acquainted with the history and culture of the agro-town. We invite and wait for everyone!

Phone: +375 152 915238, State institution of culture "Grodno district cultural and information center", Koptevskii center of culture.

 

21  августа Фестиваль «Медово-Яблочный Спас» (Гродненский район, аг.Обухово)

Традиционно 21 августа в агрогородке Обухово пройдет брендовое мероприятие  –  фестиваль «Медово-яблочный Спас», который стал визитной карточкой агрогородка. Хлебные поля убраны, в колхозном саду наливаются яблоки, а медовый аромат чувствуется в каждом уголке Гродненского района. Насладиться и отведать все изобилие вкусов урожая Обуховской земли вы сможете приехав на фестиваль.

В этот день гостей ожидает: освящение яблок, мастер-классы, игровые и конкурсные программы, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, ярмарка мёда, дегустация, где можно будет отведать наливного яблочка и узнать о многочисленном количестве оригинальных и полезных блюд, которые можно приготовить из такого простого, но столь вкусного фрукта.

Лучшие коллективы и артисты Гродненского района подарят всем гостям праздника свое настроение и творчество.  Финальной точкой мероприятия станет ­– праздничная дискотека под открытым небом.

Тел.: +375 152 773221, +375 152 968510, Обуховский центр культуры лиал государственного учреждения культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

21 ЖНІЎНЯ ФЕСТЫВАЛЬ МЯДОВА-ЯБЛЫЧНЫ СПАС (Гродзенскі раён, аг. Абухава)

Традыцыйна 21 жніўня ў аграгарадку Абухава пройдзе брэндавае мерапрыемства – фестываль “Мядова-яблычны Спас”, які стаў візітнай карткай аграгарадка. Хлебныя палі чыстыя, у калгасным садзе наліваюцца яблыкі, а мядовы водар адчуваецца ў кожным кутку Гродзенскага раёна. Атрымаць асалоду і пакаштаваць усё багацце густаў ураджаю Абухаўскай зямлі вы зможаце прыехаўшы на фестываль.

У гэты дзень гасцей чакае: асвячэнне яблыкаў, майстар-класы, гульнявыя і конкурсныя праграмы, выстава-продаж вырабаў дэкаратыўна-прыкладной творчасці, кірмаш мёду, дэгустацыя, дзе можна будзе пакаштаваць наліўнога яблычка і даведацца пра шматлікую колькасць арыгінальных і карысных страў, якія можна прыгатаваць з такога простага, але гэтак смачнага фрукта.

Лепшыя калектывы і артысты Гродзенскага раёна падаруюць усім гасцям свята свой настрой і творчасць.

Фінальнай кропкай мерапрыемства стане – святочная дыскатэка пад адкрытым небам.

Тэл.: +375 152 773221, +375 152 968510, Абухаўскі цэнтр культуры ліял дзяржаўнай установы культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

AUGUST 21 FESTIVAL “HONEY AND APPLE SPAS” (Grodno district, ag. Obuhovo)

Traditionally, on August 21, a brand event will take place in the Obukhovo agro-town - the Honey-Apple Spas festival, which has become the hallmark of the agro-town. The grain fields have been removed, apples are being poured in the collective farm garden, and the honey aroma is felt in every corner of the Grodno region. You can enjoy and taste all the abundance of tastes of the harvest of the Obukhov land when you come to the festival.

On this day, guests are expected to: consecration of apples, master classes, game and competition programs, an exhibition and sale of arts and crafts, a honey fair, tasting, where you can taste a bulk apple and learn about the many original and healthy dishes that you can cook from such a simple, but so delicious fruit.

The best bands and artists of the Grodno region will present their mood and creativity to all guests of the holiday. The final point of the event will be a festive open-air disco.

Phone: +375 152 773221, +375 152 968510, state institution of culture “Grodno district cultural and information center”, Obuhovskii center of culture.

 

28 АВГУСТА ОБЛАСТНОЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ В КУЛЬТУРЕ ТРЕХ НАРОДОВ» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)

Программа мероприятия обещает быть насыщенной. Участники фестиваля традиционно пройдут в театрализованном шествии от шлюза до главной сцены. Затем состоится торжественное открытие фестиваля. В концертной программе выступят белорусские, польские и литовские творческие коллективы. 

Вечером участников и гостей фестиваля ждет танцевально-развлекательная программа. Организаторы не раскрывают всех секретов, но кроме ежегодных выступлений коллективов гостей ждут приятные сюрпризы.

Тел.: +375 152 723541, +375 152 720739, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр».

28 ЖНІЎНЯ АБЛАСНЫ АДКРЫТЫ ФЕСТЫВАЛЬ НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦІ “АЎГУСТОЎСКІ КАНАЛ У КУЛЬТУРЫ ТРОХ НАРОДАЎ” (Гродзенскі раён, Аўгустоўскі канал, шлюз Дамброўка)

Праграма мерапрыемства абяцае быць насычанай. Удзельнікі фестывалю традыцыйна пройдуць у тэатралізаваным шэсці ад шлюза да галоўнай сцэны. Затым адбудзецца ўрачыстае адкрыццё фестывалю. У канцэртнай праграме выступяць беларускія, польскія і літоўскія творчыя калектывы, не толькі з Беларусі, але і з краін-суседак.

Увечары ўдзельнікаў і гасцей фестывалю чакае танцавальна-забаўляльная праграма. Арганізатары не раскрываюць усіх сакрэтаў, але акрамя штогадовых выступленняў калектываў гасцей чакаюць прыемныя сюрпрызы.

Тэл.: +375 152 723541, +375 152 720739, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”.

AUGUST 28 REGIONAL OPEN FESTIVAL OF FOLK ART “AUGUST CANAL IN THE CULTURE OF THREE NATIONS” (Grodno district, August canal, the sluice Dombrovka)

The program of the event promises to be eventful. Festival participants will traditionally take place in a theatrical procession from the gateway to the main stage. The grand opening of the festival will take place then. Belarusian, Polish and Lithuanian creative groups will perform in a concert program, not only from Belarus, but also from neighboring countries.

The dance and entertainment program awaits the participants and guests of the festival in the evening. The organizers do not reveal all the secrets, but pleasant surprises await the guests except for the annual performances of the groups.

Phone: +375 152 723541, +375 152 720739, state cultural institution “Grodno district cultural and information center”.

 

4 СЕНТЯБРЯ ПРАЗДНИК МОРОЖЕНОГО (Гродненский район, аг.Путришки)

Мороженое – это лето, каникулы, радость и веселье! 4 сентября в агрогородке Путришки любимого лакомства будет много, а это значит, что лето продолжается! Веселый Мороженщик вновь соберет всех желающих на Праздник мороженого. Сразу несколько площадок: будут радовать играми, конкурсами, квестами, музыкой, танцами и, конечно, дегустацией различных сортов мороженого ОАО «Молочный мир». Тем, кому посчастливилось родиться в сентябре, получат мороженое бесплатно. Но и другим расстраиваться не стоит, ведь возможность выиграть вкусное лакомство будет каждого активный участник игр и конкурсов. Все сюрпризы этого сладкого, летне-осеннего дня организаторы раскрывать не спешат. Ждем вас на самом вкусном празднике!

Тел.: +375 152 773221, +375 152 917482, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр», Путришковский центр культуры.

4 ВЕРАСНЯ СВЯТА МАРОЖАНАГА (Гродзенскі раён аг. Путрышкі)

Марожанае – гэта лета, радасць і весялосць! 4 верасня ў аграгарадку Путрышкі любімага ласунка будзе шмат, а гэта значыць, што лета працягваецца! Вясёлы “Марожаншчык” зноў збярэ ўсіх жадаючых на Свята марожанага. Адразу некалькі пляцовак: – будуць радаваць гульнямі, конкурсамі, квэстамі, музыкай, танцамі і, вядома, дэгустацыяй розных відаў марожанага ААТ “Молочный мир”. Тым, каму пашчасціла нарадзіцца ў верасні, атрымаюць марожанае бясплатна. Але і іншым хвалявацца не варта, бо магчымасць выйграць смачны ласунак атрымае кожны актыўны ўдзельнік гульняў і конкурсаў. Усе сюрпрызы гэтага салодкага, летне-асеннега дня арганізатары раскрываць не спяшаюцца. Чакаем вас на самым смачным свяце!

Тэл.: +375 152 773221, +375 152 917482, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”, Путрышкаўскі цэнтр культуры.

SEPTEMBER 4 ICE CREAM FESTIVAL (Grodno district, village Putrishki)

Ice cream is summer, vacation, joy and fun!  September 4 in the agricultural town Putrishki there will be many favorite delicacies, which means that the summer continues! Cheerful Ice Cream Maker will gather everyone again for the Ice Cream Festival. Several venues at once: they will delight you with games, contests, quests, music, dances and, of course, tasting of various types of ice cream from Molochny Mir OJSC. Those lucky enough to be born in September will receive ice cream free of charge. But others should not be upset either, because every active participant in games and competitions will have the opportunity to win a tasty treat. The organizers are in no hurry to reveal all the surprises of this sweet summer-autumn day. We are waiting for you at the most delicious holiday!

Phone: +375 152 773221, +375 152 917482, state cultural institution “Grodno district cultural and information center”, Putrishkovsky center of culture.

 

13 НОЯБРЯ ПРАЗДНИК «СВЯТА МЛЫНАРОЎ» (Гродненский район, аг. Одельск)

В Одельске 13 ноября, в день Святого Мартина – покровителя мельников, состоится традиционный праздник «Свята млынароў». Гулянья начнутся с театрализованного шествия.

В программе мероприятия: конкурсы праздничных караваев и белорусских подворий, концерты, экскурсии в музейную комнату народного мастера Республики Беларусь Марьяна Скромблевича, дегустация выпечки из разных местечек Гродненского района, выставка-продажа изделий народного творчества и сельскохозяйственной продукции, праздничная дискотека.

Тел.: +375 152 773221, +375 152 913838, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр», Одельский центр культуры и народного творчества.

13 ЛІСТАПАДА СВЯТА “СВЯТА МЛЫНАРОЎ” (Гродзенскі раён, аг. Адэльск)

У Адэльску 13 лістапада, у дзень Святога Марціна - апекуна млынароў, адбудзецца традыцыйнае свята “Свята млынароў”. Гулянні пачнуцца з тэатралізаванага шэсця.

У праграме мерапрыемства: конкурсы святочных караваяў і беларускіх падворкаў, канцэрты, экскурсіі ў музейны пакой народнага майстра Рэспублікі Беларусь Мар'яна Скрамблевіча, дэгустацыя выпечкі з розных мястэчак Гродзенскага раёна, выстава-продаж вырабаў народнай творчасці і сельскагаспадарчай прадукцыі, святочная дыскатэка.

Тэл.: +375 152 773221, +375 152 913838, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”, Адэльскі цэнтр культуры і народнай творчасці.

NOVEMBER 13 HOLIDAY “HOLY MLYNAR” (Grodno district, ag. Оdelsk)

The traditional festival “The Holy Mlynar” will take place in Оdelsk on 13 November, the day of St. Martin – the patron saint of millers. Celebrations will begin with a theatrical procession.

The program of the event is: contests of holiday loaves and Belarusian farmsteads, concerts, excursions to the museum room of the national craftsman of the Republic of Belarus Marian Skromblevich, tasting pastries from different places in the Grodno region, an exhibition and sale of folk art and agricultural products, a festive disco.

Phone: +375 152 72 35 41, +375 152 72 07 39, state institution of culture “Grodno regional cultural and information center”, Odelsk center of culture and folk art.

 

НОЯБРЬ ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ-ЯРМАРКА ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА «ДОЖИНКИ-2021» (Гродненский район, г. Скидель)

В ноябре в г. Скидель состоится областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки-2021». Гостей этого события ожидает насыщенная культурная программа. Началом фестиваля станет праздничное шествие победителей областного соревнования по уборке урожая 2021 года. Районы области представят на конкурс лучшие караваи и дожиночные снопы. На главной сцене состоится награждение победителей соревнования по уборке урожая 2021 года, концерт артистов и коллективов Гродненской области. На протяжении праздника будут работать различные площадки: тематические подворья районов Гродненской области и хозяйств района, ярмарка продовольственных и промышленных товаров, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества мастеров и ремесленников Гродненской области, мастер-классы по народным ремеслам. Содержательный отдых для взрослых и детей обеспечат спортивная, детская, молодежная площадки, выставка-презентация экономического потенциала Гродненского района и другие.

Тел.: +375 152 740714, отдел культуры Гродненского районного исполнительного комитета.

ЛІСТАПАД АБЛАСНЫ ФЕСТЫВАЛЬ-ЯРМАРКА ПРАЦАЎНІКОЎ ВЁСКІ “ДАЖЫНКІ-2021” (Гродзенскі раён, г. Скідзель)

У лістападзе ў г. Скідзель адбудзецца абласны фестываль-кірмаш працаўнікоў вёскі “Дажынкі-2021”. Гасцей гэтай падзеі чакае насычаная культурная праграма. Пачаткам фестывалю стане святочнае шэсце пераможцаў абласнога спаборніцтва па ўборцы ўраджаю 2021 года.

Раёны вобласці прадставяць на конкурс лепшыя караваі і дажыначныя снапы. На галоўнай сцэне адбудзецца ўзнагароджанне пераможцаў спаборніцтва па ўборцы ўраджаю 2021, канцэрт артыстаў і калектываў Гродзенскай вобласці. На працягу свята будуць працаваць розныя пляцоўкі: тэматычныя падворкі раёнаў Гродзенскай вобласці і гаспадарак раёна, кірмаш харчовых і прамысловых тавараў, выстава-продаж вырабаў дэкаратыўна-прыкладной творчасці майстроў і рамеснікаў Гродзенскай вобласці, майстар-класы па народных рамёствах. Змястоўны адпачынак для дарослых і дзяцей забяспечаць спартыўная, дзіцячая, маладзёжная пляцоўкі, выстава-прэзентацыя эканамічнага патэнцыялу Гродзенскага раёна і іншыя.

NOVEMBER REGIONAL FESTIVAL-FAIR OF WORKERS OF THE VILLAGE “DOZHINKI-2021” (Grodno district, Skidel)

The regional festival-fair of workers of the village “Dozhinki -2021” will be held in November in Skidel. A rich cultural program awaits the guests of this event. The festive procession of the winners of the regional harvesting competition in 2021 will be the beginning of the festival. The districts of the region will present loaves and pre-cut sheaves for the contest. Awarding of the winners of the 2021 harvesting competition, a concert of artists of the Grodno region will take place on the main stage. Various venues will work throughout the holiday: thematic courtyards of the regions of the Grodno region and the farms of the region, a fair of food and industrial goods, an exhibition and sale of decorative and applied art products by masters and craftsmen of the Grodno region, master classes in folk crafts. Substantive leisure will be provided by sports, children’s, youth’s playgrounds for adults and children, an exhibition and presentation of the economic potential of the Grodno region and other.

Phone: +375 152 740714, Department of culture of the Grodno district executive committee.

 

21 НОЯБРЯ СВЯТА БЕЛАРУСКАЙ ЛЯЛЬКІ (Гродненский район, аг.Индура)

21 ноября агрогородок Индура приглашает детей и родителей на «Свята беларускай лялькі». Откроет праздник театрализованное представление «Лялька ў карагодзе жыцця». Около 300 экспонатов вы сможете увидеть, посетив   музей куклы – древние мотанки, коляски, куклы советских времен и даже более современные куклы Барби. В музее нашлось место и для изделий кукольных мастеров из Гродненского района, выполненных из различных материалов: соломы, льна, папье-маше, текстиля.

В программе мероприятия: выставка-ярмарка кукол, мастер-классы по изготовлению обереговых кукол, театрализованное представление «Лялька ў карагодзе жыцця», развлекательные программы для детей и взрослых.

Тел.: +375 152 773221, +375 152 962795, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр», Индурский центр культуры.

21 ЛІСТАПАДА СВЯТА БЕЛАРУСКАЙ ЛЯЛЬКІ (Гродзенскі раён, аг.Индура)

21 лістапада аграгарадок Індура запрашае дзяцей і бацькоў на “Свята беларускай Лялькі”. Адкрые свята тэатралізаванае прадстаўленне “Лялька Ў карагодзе жыцця”. Каля 300 экспанатаў вы зможаце ўбачыць, наведаўшы музей лялькі – старажытныя мотанки, калыскі, лялькі савецкіх часоў і нават больш сучасныя лялькі Барбі. У музеі знайшлося месца і для вырабаў лялечных майстроў з Гродзенскага раёна, выкананых з розных матэрыялаў: саломы, ільну, пап'е-машэ, тэкстылю.

У праграме мерапрыемства: выстава-кірмаш лялек, майстар-класы па вырабе обереговых лялек, тэатралізаванае прадстаўленне “Лялька Ў карагодзе жыцця”, забаўляльныя праграмы для дзяцей і дарослых.

Тэл.: +375 152 773221, +375 152 962795, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”, Індурскі цэнтр культуры.

NOVEMBER 21 BELARUSIAN HOLIDAY DOLLS (Grodno district, ag. Indura)

Agrogorodok Indura invites children and parents on November 21 to the “Belarusian holiday dolls”. The theatrical performance “Doll in the dance of life” will open the holiday. You can see about 300 exhibits by visiting the museum dolls – ancient motanka, strollers, dolls from the Soviet era and even more modern Barbie dolls. Products of puppet masters from the Grodno region are housed in the museum. They are made of various materials: straw, flax, papier-mâché, textiles.

The program is: an exhibition-fair of dolls, workshops on the production of amulet dolls, a theatrical performance “Doll in the dance of life”, entertainment programs for children and adults.

Phone: +375 152 773221, +375 152 962795, state cultural institution “Grodno district cultural and information center”, Indurskii center of culture.

 

27 ДЕКАБРЯ НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК ДЛЯ ДЕТЕЙ ГРОДНЕНСКОГО РАЙОНА В РАМКАХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «НАШИ ДЕТИ» (Гродненский район, аг.Вертелишки)

Удивительное и невероятное представление, наполненное яркими сказочными героями, неожиданными поворотами сюжета, зажигательными танцами, прекрасными песнями, играми с залом и, конечно, добрым и поучительным финалом с участием Деда Мороза и Снегурочки. Все это смогут увидеть дети из многодетных семей, дети-сироты, отличники учебы, победители спортивных соревнований и творческих конкурсов из каждого уголка Гродненского района на новогоднем представлении-мюзикле в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети». Это оригинальное необычное путешествие в сказку, билет на которое вы не купите ни на одном вокзале!

После представления всех ребят пригласят к елке. Вместе с героями сказок они будут водить хороводы, играть, петь, танцевать, и, конечно же, получат подарки!

Тел.: +375 152 773221, +375 152 994506, государственное учреждение культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр», Вертелишковский центр культуры.

27 СНЕЖНЯ НАВАГОДНІ РАНІШНІК ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ ГРОДЗЕНСКАГА РАЁНА Ў РАМКАХ РЭСПУБЛІКАНСКАЙ ДАБРАЧЫННАЙ АКЦЫІ “НАШЫ ДЗЕЦІ” (Гродзенскі раён, аг.Верцялішкі)

Дзіўнае і неверагоднае паданне, напоўненае яркімі казачнымі героямі, нечаканымі паваротамі сюжэту, запальнымі танцамі, выдатнымі песнямі, гульнямі з залай і, вядома, добрым і павучальным фіналам з удзелам Дзеда Мароза і Снягуркі. Усё гэта змогуць убачыць дзеці са шматдзетных сем'яў, дзеці-сіроты, выдатнікі вучобы, пераможцы спартыўных спаборніцтваў і творчых конкурсаў з кожнага кутка Гродзенскага раёна на навагоднім прадстаўленні-мюзікле ў рамках рэспубліканскай дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці». Гэта арыгінальнае незвычайнае падарожжа ў казку, білет на якое вы не купіце ні на адным вакзале!

Пасля прадстаўлення ўсіх дзяцей запросяць да ёлкі. Разам з героямі казак яны будуць вадзіць карагоды, гуляць, спяваць, танцаваць, і, вядома ж, атрымаюць падарункі!

Тэл.: +375 152 773221, +375 152 994506, дзяржаўная ўстанова культуры “Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр”, Верцялішкаўскі цэнтр культуры.

DECEMBER 27 NEW YEAR'S PARTY FOR CHILDREN OF THE GRODNO DISTRICT IN THE FRAMEWORK OF THE REPUBLICAN CHARITY EVENT “OUR CHILDREN” (Grodno district, ag. Vertelishki)

The performance is amazing and incredible, filled with bright fairytale heroes, unexpected plot twists, fiery dances, beautiful songs, games with the audience and, of course, a kind and instructive ending with the participation of Santa Claus and the Snow Maiden.

Children from large families, orphans, excellent students, winners of sports competitions and creative contests will be able to see all this from every corner of the Grodno region at the New Year’s musical show as part of the republican charity event “Our Children”. This is an original unusual journey into a fairy tale, a ticket for which you will not buy at any station!

Children will be invited to the tree after the presentation. They will dance, play, sing, dance, and, of course, receive gifts along with the heroes of fairy tales!

Phone: +375 152 773221, +375 152 994506, state cultural institution “Grodno district cultural and information center”, Vertelishkovsky center of culture.